FAQs

Hãy chọn một trong các chủ đề của câu hỏi thường gặp của chúng tôi, sau đó chọn câu trả lời. Nếu bạn có một câu hỏi mà không phải là trong phần này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Inactive Modules

You should publish modules to the "inactive" position and set the Menus to "All", for them to show up on pages where there is no active menu ID. This is a bug/feature of Joomla that causes only menu items in the "All" setting to show up.