Tên thiết bị   Link tải phần mềm Ngày upload
 VIRDI AC-4000  Liên hệ nhà phân phối tại Việt Nam  12/09/2011
 VIRDI 430FP   Liên hệ nhà phân phối tại Việt Nam  12/01/2012
 VIRDI 450FP  Liên hệ nhà phân phối tại Việt Nam  12/01/2012
 VIRDI DL473  Liên hệ nhà phân phối tại Việt Nam  12/01/2012
 VIRDI AC-1000    Liên hệ nhà phân phối tại Việt Nam  18/04/2012
 VIRDI AC-2100    Liên hệ nhà phân phối tại Việt Nam  18/04/2012
       
       
       
       
  • Phần mềm Virdi UNIS cung cấp một giải pháp để kiểm soát truy cập, T & A quản bữa ăn với giao diện thuận tiện người dùng:

      Link:  Liên hệ nhà phân phối tại Việt Nam

  • Phần mềm  SmartTAS 3.6.0.3 cung cấp 1 giải pháp chấm công kiểm soát tiếng việt do công ty phát triển.      

  Link: Liên hệ nhà phân phối tại Việt Nam